top of page

來句中文 #32 修圖 photo retouching
<今天的句子 Today's sentence>

日本攝影師發起不修圖運動,希望大家捨去外貌主義、重視真實。

(Pinyin) rì běn shè yǐng shī fā qǐ bù xiū tú yùn dòng ,xī wàng dà jiā shě qù wài mào zhǔ yì 、zhòng shì zhēn shí 。

(English) A Japanese photographer launched a campaign of “no photo retouching,”hoping people would abandon lookism and value authenticity.<資料來源 Source>55 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page