top of page

來句中文 #26 邊境開放 border opening
<今天的句子 Today's sentence>

台灣睽違939天開放邊境,觀光局統計第一天有20多個󠇡國外旅行團來台。

(Pinyin) tái wān kuí wéi 939 tiān kāi fàng biān jìng ,guān guāng jú tǒng jì dì yī tiān yǒu 20 duō ge guó wài lǚ xíng tuán lái tái 。

(English) After 939 days of border control, Taiwan finally opened its border. According to the Tourism Bureau, more than 20 foreign tour groups visited Taiwan on the first day.


<資料來源 Source>
32 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page