top of page

來句中文 #23 徵兵 Conscription
<今天的句子 Today's sentence>

俄󠇠羅斯總統普丁宣布徵召30萬後備軍人,讓俄󠇠國邊境出現逃避徵兵的出境人潮。

(Pinyin) è luó sī zǒng tǒng pǔ dīng xuān bù zhēng zhāo 30 wàn hòu bèi jūn rén ,ràng è guó biān jìng chū xiàn táo bì zhēng bīng de chū jìng rén cháo 。

(English) Russian President Putin announced his plan to draft 300,000 reservists. Crowds of people fleeing conscription appeared at the Russian borders.


<資料來源 Source>
40 views0 comments

Recent Posts

See All

Commentaires


bottom of page