top of page

來句中文 #22 英國女王 the Queen of England
<今天的句子 Today's sentence>

英國女王伊麗莎白二世辭世,英國國內舉國哀悼,許多民眾到白金漢宮獻花、點蠟燭。

(Pinyin) yīng guó nǚ wáng yī lì shā bái èr shì cí shì ,yīng guó guó nèi jǔ guó āi dào ,xǔ duō mín zhòng dào bái jīn hàn gōng xiàn huā 、diǎn là zhú 。


(English)The UK mourns for the Queen’s passing. Many people came to lay flowers and light candles at the Buckingham Palace.


<資料來源 Source>
29 views0 comments

Recent Posts

See All

Комментарии


bottom of page