top of page

來句中文 #20 人口販運 Human Trafficking
<今天的句子 Today's sentence>

人口販運集團利用高薪誘騙國人到柬埔寨,受騙人數不󠇡斷攀升。

(Pinyin) rén kǒu fàn yùn jí tuán lì yòng gāo xīn yòu piàn guó rén dào jiǎn pǔ zhài ,shòu piàn rén shù bú duàn pān shēng 。

(English) Human trafficking groups lure Taiwanese people into going to Cambodia by offering high salary. The number of people scammed continues to rise.


<資料來源 Source>
28 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page